News / Notice
अध्ययन कोटा स्वीकृत भएको बारे
2022-03-13 00:00:00

अध्ययन कोटा स्वीकृत भएको बारे


कोष कट्टि रकम सम्बन्धमा
2022-03-11 00:00:00

कोष कट्टि रकम सम्बन्धमा


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2022-03-10 00:00:00

.


बेकम्बा, काम नलाग्ने, प्रयोग बिहीन सवारी साधनको विवरण
2022-03-02 00:00:00

.


२०७९ आषाढ र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2022-03-02 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।।
2022-03-01 00:00:00

.


जानकारी
2022-02-25 00:00:00

.


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2022-02-24 00:00:00


रमाना नलिने कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी
2022-02-11 00:00:00

.


रमाना तथा काज सम्बन्धी
2022-02-09 00:00:00

.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !