Recruitment / Internal
>> स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना
S.N. Heading Notice Description Status
1 आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको अधिकृतस्तर/सहायकस्तरका पदमा आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत अधिकृतस्तर/सहायकस्तरका पदमा आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (२०७८/०४/०४)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !