Recruitment / Internal
>> नतिजाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचना (तह-५, सुरपभाईजर (ईले) ) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमकाे पदको आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह ५, सुरपभाईजर (ईले) प्रकाशित मितिः २०८०।०६।०५)
2 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचना (तह-५, प्रशासन सेवा ) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमकाे पदको आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह ५, मि.रि. सुपरभाइजर तथा लेखापाल, प्रकाशित मितिः २०८०।०६।०४)
3 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचना (तह ६, सहायक ईन्जिनियर, सिभिल ) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमकाे पदको आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह ६, सहायक ईन्जिनियर, सिभिल, प्रकाशित मितिः २०८०।०५।२१)
4 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचना (तह ६, प्रशासन तथा प्राविधिक) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह ६ ,सहायक लेखा अधिकृत,सहायक इन्जिनियर इले सहायक इन्जिनियर मेका प्रकाशित मितिः २०८०।०५।२०)
5 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचना (तह ६ सहायक प्रशासकीय अधिकृत) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह ६ सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रकाशित मितिः २०८०।०५।१९)
6 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचना । ( तह ७ लेखा अधिकृत प्रकाशित ) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना( तह ७ लेखा अधिकृत प्रकाशित मितिः २०८०।०५।११)
7 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना( तह ७ इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना( तह ७ इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर प्रकाशित मितिः २०८०।०५।११)
8 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचना (तह ८ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट खुला र तह ७ प्रशासकीय अधिकृत) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह ८ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट खुला र तह ७ प्रशासकीय अधिकृत प्रकाशित मितिः २०८०।०५।१०)
9 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचना (तह ८ इलेक्ट्रिकल र सिभिल) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिता तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-८ इलेक्ट्रिकल र सिभिल प्रकाशित मितिः २०८०।०५।०९)
10 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचना (तह ९ प्रशासन र तह ८ लेखा) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगिता तथा खुला प्रतियोगिता तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-९ प्रशासन र तह ८ लेखा प्रकाशित मितिः २०८०।०५।०७)
11 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह ९ मेकानिकल तथा सिभिल) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आ.प्र.तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-९, मेकानिकल तथा सिभिल प्रकाशित मितिः २०८०।०५।०६)
12 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचना । ( तह-९, इलेक्ट्रिकल) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आ.प्र.तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-९, इलेक्ट्रिकल प्रकाशित मितिः २०८०।०५।०५)
13 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- १० प्राविधिक) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-१०, प्रवन्धक मेकानिकल तथा सिभिल प्रकाशित मितिः २०८०।०५।०४)
14 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- १० प्राविधिक) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-१० प्राविधिक, प्रकाशित मितिः २०८०।०५।०३)
15 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन एवं अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना(तह ७ र ६) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन एवं अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना(तह ७ र ६ प्रकाशित मितिः २०८०।०४।२३)
16 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन एवं अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन एवं अन्तर्वार्ता सम्वन्धी कार्यक्रम (मिति २०७९।०५।३१ गते प्रकाशित आ.प्र. तथा खुला प्रतियोगिता तर्फ)
17 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ३ प्राविधिक) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह ३-इलेक्ट्रिसियन) प्रकाशित मिति-२०७९/१०/२३
18 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ४ फोरमेन ड्राइभर) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह ४-फोरमेन ड्राइभर) प्रकाशित मिति-२०७९/१०/२०
19 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ४, प्राविधिक) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह-४,फाेरमेन मेकानिकल) प्रकाशित मिति-२०७९/१०/२०
20 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ४, प्राविधिक) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-४,फाेरमेन इलेक्ट्रिकल) प्रकाशित मिति-२०७९/१०/१९
21 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह- ४ प्रशासन) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-४, सिनियर मिटर रिडर र सहायक लेखापाल) प्रकाशित मिति-२०७९/१०/१७
22 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ५ प्राविधिक/विविध) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-५, सिनियर हेभी इक्विपमेण्ट अपरेटर) प्रकाशित मिति:२०७९।१०।१६
23 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ५ प्राविधिक) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-५, मेकानिकल/सिभिल सुपरभाइजर) प्रकाशित मिति:२०७९।१०।१५
24 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ५ प्राविधिक) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-५, इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर) प्रकाशित मिति:२०७९।१०।१३
25 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ५ लेखा) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-५, लेखापाल/स्टाेरकिपर) प्रकाशित मिति:२०७९।१०।१२
26 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ५ प्रशासन) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर) प्रकाशित मिति:२०७९।१०।१०
27 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह- ६ , प्राविधिक) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-६,सहायक इन्जिनियर, मेकानिकल तथा सिभिल) प्रकाशित मिति:२०७९।१०।०९
28 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह- ६ , प्राविधिक) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह-६,सहायक इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल) प्रकाशित मिति:२०७९।१०।०८
29 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ६, प्रशासन तथा लेखा) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह-६ सहायक प्रशासकीय अधिकृत र तह-६ सहायक लेखा अधिकृत), प्रकाशित मितिः २०७९।१०।०६
30 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस ( तह ७, इन्जिनियर, इले.) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह ७, इन्जिनियर, इले.), प्रकाशित मितिः २०७९।१०।०४
31 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस ( तह ७-प्रशासन र लेखा) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह ७-प्रशासकीय अधिकृत र तह ७-लेखा अधिकृत), प्रकाशित मितिः २०७९।१०।०३
32 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित परिक्षाकाे नतिजा प्रकाशन एवं अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७९।०९।१७)
33 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस ( तह ८ र ९ ) आन्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह ८ र ९), प्रकाशित मितिः २०७९।०९।०२)
34 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस ( तह ९, उपप्रबन्धक ) आन्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिईएको निम्नानुसारका विज्ञापन नं. काे लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(तह ९, उपप्रबन्धक (इलेक्ट्रिकल), प्रकाशित मितिः २०७९।०८।२९)
35 अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचना (तह- ५ प्राविधिक) आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ तह ५ प्राविधिक सेवा इले सुपरभाइजर मेकानिकल सुपरभाइजर सिभिल सुपरभाइजर र सिनियर हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटरकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्वन्धी सूचना(प्रकाशित मितिः २०७९।०२।१२)
36 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ५ प्रशासन) नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदमा अान्तरीक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।१२।२४)
37 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना तह-६ लेखा नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदमा अान्तरीक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।१२।२२)
38 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ६ प्राविधिक) नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदमा अान्तरीक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।१२।२३)
39 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह- ६ प्रशासन) नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा अान्तरीक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।१२।२२)
40 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना तह-७ नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा अान्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।१२।२१)
41 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना तह-८,९ सिभिल नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा अान्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।१२।२०)
42 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना तह-९ इलेक्ट्रिकल नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा अान्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।१२।२०)
43 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना तह-९ नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा अान्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।१२।१९)
44 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना तह-१० नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा अान्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।१२।१८)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !