Recruitment / Internal
>> नतिजाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ५, लेखा) लेखापाल बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.५/जे.ब.३२ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्र.५/ब.सु.२७
2 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ५, प्रशासन) मिटररिडिङ्ग सुपरभाईजर बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.५/जे.ब.३१ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्र.५/ब.सु.२६
3 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ६, मेकानिकल) सहायक ईञ्‍जिनियर बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.६/जे.ब.३० र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.६/ब.सु.२५
4 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ६, ईलेक्ट्रिकल) सहायक ईञ्‍जिनियर बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.६/जे.ब.२९ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.६/ब.सु.२४
5 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ७, लेखा) लेखा अधिकृत बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.७/जे.ब.२२ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्र.७/ब.सु.१७
6 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ८, कम्प्यूटर ईञ्जिनियरिङ) सहायक प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.८/जे.ब.२०
7 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ८, जियोलोजी) सहायक प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.८/ब.सु.१५
8 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ८, सिभिल) सहायक प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.८/जे.ब.१९ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.८/ब.सु.१४
9 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ८, मेकानिकल) सहायक प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.८/जे.ब.१८ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.८/ब.सु.१३
10 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ८, तथ्याङ्कशास्त्र) सहायक निर्देशक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.८/जे.ब.१६
11 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ८, ईलेक्ट्रिकल) सहायक प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.८/जे.ब.१७ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.८/ब.सु.१२
12 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ८, लेखा) सहायक निर्देशक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.८/जे.ब.१५ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्र.८/ब.सु.११
13 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ८, प्रशासन) सहायक निर्देशक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.८/जे.ब.१४ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्र.८/ब.सु.१०
14 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ९, सर्भे) उप प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.९/जे.ब.१३
15 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ९, सिभिल) उप प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.९/जे.ब.१२ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.९/ब.सु.९
16 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ९, मेकानिकल) उप प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.९/जे.ब.११ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.९/ब.सु.८
17 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ९, ईलेक्ट्रिकल) उप प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.९/जे.ब.१० र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.९/ब.सु.७
18 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ९, लेखा) उप निर्देशक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.९/जे.ब.८
19 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ९, समाजशास्त्र) उप निर्देशक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.९/जे.ब.९
20 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ९, प्रशासन) उप निर्देशक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.९/जे.ब.७
21 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह १०, ईलेक्ट्रिकल) प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.१०/जे.ब.३ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.१०/ब.सु.५
22 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह १०, मेकानिकल) प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.१०/जे.ब.४ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.१०/ब.सु.६
23 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह १०, सिभिल) प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.१०/जे.ब.५
24 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह १०, विविध) प्रबन्धक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.१०/जे.ब.६
25 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह १०, प्रशासन) सह निर्देशक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.१०/जे.ब.१ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्र.१०/ब.सु.४
26 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह १०, लेखा) सह निर्देशक बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.१०/जे.ब.२
27 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ६, लेखा) सहायक लेखा अधिकृत बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.६/जे.ब.२८ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्र.६/ब.सु.२३
28 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ६, प्रशासन/कम्प्यूटर अप्रेशन) सहायक कम्प्यूटर अधिकृत बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.६/जे.ब.२७ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्र.६/ब.सु.२२
29 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ६, प्रशासन) सहायक प्रशासकीय अधिकृत बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.६/जे.ब.२६ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्र.६/ब.सु.२१
30 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ७, सिभिल) ईञ्‍जिनियर बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.७/जे.ब.२५ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.७/ब.सु.२०
31 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ७, मेकानिकल) ईञ्‍जिनियर बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.७/जे.ब.२४ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.७/ब.सु.१९
32 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ७, ईलेक्ट्रिकल) ईञ्‍जिनियर बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्रा.७/ जे.ब.२३ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्रा.७/ब.सु.१८
33 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ७, प्रशासन) प्रशासकीय अधिकृत बढुवा सूचना नं. २०८०/८१ प्र.७/ जे.ब.२१ र बढुवा सूचना नं. २०८०/०८१ प्र.७/ब.सु.१६
34 बढुवा सम्वन्धी सूचना (तह ७, ईञ्‍जिनियर) सिभिल बढुवा सूचना नं. २०७९/८० प्रा.७/ जे.ब. २२ र बढुवा सूचना नं. २०७९/०८० प्रा.७/ ब.सु.२०
35 ११ निर्देशक (प्राविधिक) मिति २०८०/०७/२४ गते प्रकाशित बढुवा सूचना अनुसार कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा - तह ११ निर्देशक (प्राविधिक) (२०८०/०९/०२)
36 तह ११ बढुवा (लेखा) मिति २०८०/०७/२४ गते प्रकाशित बढुवा सूचना अनुसार कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा - तह ११ निर्देशक (लेखा) (२०८०.०८.२७)
37 तह १२ बढुवा (प्राविधिक) मिति २०८०/०७/२४ गते प्रकाशित बढुवा सूचना अनुसार कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा - तह १२ प्राविधिक - उपकार्यकारी निर्देशक (२०८०.०८.२६)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !