प्रदेश नं १, प्रादेशिक कार्यालय बिराटनगर

प्रदेश नं १, प्रादेशिक कार्यालय बिराटनगर

There are 24 Distribution Centers under Province No. 1, Provincial Office, Biratnagar spread over Mechi, Koshi and Sagarmatha zones. The distribution loss of Province No. 1 is 12.15%. Sales contribution to NEA system of this RO is 15.12%. The performance highlights of this regional office during the period upto 2076 Ashad are as under.

  • Energy sales (MWH) –9,79,805.35
  • Revenue (million) – Rs.10,697.87
  • Numbers of consumers – 6,82,859


Consumer Numbers (%)
Total Sales (%)

Revenue Collection (%)
Total Loss (%)
Director
Rajan Dhakal
Media Center
विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्तर्गतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी...

विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्तर्गतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी...

सरुवा सम्बन्धमा ।

यस प्रादेशिक कार्यालयबाट सरुवाका लागी प्राप्त आवेदनहरु मध्येबाट ने.वि.प्रा., कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७५ को परिच्छेद ६ को विनियम ४९, ५०, ५१...

रंगेली वितरण केन्द्र र  धरान वितरण केन्द्र अन्र्तगतका विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना

यस कार्यालय अन्तर्गत रंगेली वितरण केन्द्र र  धरान वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मिटर निम्न ल...

विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना

यस कार्यालय अन्तर्गत धुलाबारी वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसा...

Read More
No Records Found !!!
No Records Found !!!
No Records Found !!!
Contact Information

Biratnagar, Rani

biratnagar.ro@nea.org.np
021-436112/021-436306
021-436153

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !