Recruitment / Internal
>> Recruitment / Internal
S.N. Heading Notice Description Status
1 विज्ञापन तथा सूचनाहरू बढुवाका विभिन्न पदहरूको नयाँ विज्ञापन तथा सूचनाहरू
2 पाठ्यक्रम (आन्तरिक) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू याे परिमार्जित पाठ्यक्रम अनुसार हुनेछन्।
3 नतिजाहरू नतिजाहरू
4 पुनरावलोकन समितिको सूचना मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन अन्तर्गत आन्तरिक प्रतियोगितातर्फका उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (२०७८/०४/०४)
5 स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (आन्तरिक) स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (आन्तरिक)
6 परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा कार्यक्रम
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !