प्रदेश नं ५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

प्रदेश नं ५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

There are 10 Distribution Centers under Province No.5, Provonce Division Office, Nepalgunj (PDON) spread over Bheri and Rapti zone/Mid-Western Region (Province No.5). The distribution loss of NRO is 10.64%, Collection 92.71% and sales contribution to NEA system from this Office is 6.%. The performance highlights of this regional office during review period 2018/2019 are as under.

  • Energy sales (MWH) – 3,68,095
  • Revenue (million) – Rs. 3,72,23,29,000
  • Numbers of consumers – 3,14,008
  • Number of Staff (in all offices) - 390 


Consumer Numbers (%)
Total Sales (%)

Revenue Collection (%)
Total Loss (%)
Manager
Division Chief Mr. Munindra Thakur
Media Center
नामसारी सम्बन्धी सूचना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश नं.५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्ज अन्तर्गत तपसिलमा उल्लेखित वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा म...

सरुवा: मिति २०७६.१०.२९ को निर्णयानुसार

 सरुवा:  मिति २०७६.१०.२९ को निर्णयानुसार

नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश नं.५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्ज अन्तर्गत तपसिलमा उल्लेखित वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा मिटर नामसारी गरिपाऊँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनह

नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश नं.५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्ज अन्तर्गत तपसिलमा उल्लेखित वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा म...

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, साबिक नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयबाट खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रदेश नं.५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय (साबिक नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय) बाट खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उम्मेद...

मिति २०७६/०४/२८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको सम्बन्धमा

सरुवा

Read More
No Records Found !!!
No Records Found !!!
No Records Found !!!
Contact Information

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रदेश नं.५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय,

नेपालग‍ञ्ज, बाँके ।

कार्यालय प्रमुख: श्री मुनिन्द्र ठाकुर,                          

                                                             इन्जिनियर श्री ज्ञान बहादुर फर्साल,

                                                              इन्जिनियर श्री धर्म प्रसाद पौड्याल,

लेखा प्रमुख: श्री प्रमोद कुमार झा,

प्रशासन प्रमुख: श्री खेम नारायण लम्साल
 

nepalgunj.ro@nea.org.np, neanepalganjro@gmail.com, technical.nro@gmail.com, nroaccnea@yahoo.com
081-524271, 520585, 527121, 523419
081-523508

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !