Recruitment / Open
>> दक्षको सुचिमा नाम समावेश गर्ने सूचना तथा निवेदन फाराम
S.N. Heading Notice Description Status
1 दक्ष/विज्ञको सुचिमा नाम समावेश गर्ने निवेदन फाराम दक्ष/विज्ञको सुचिमा नाम समावेश गर्ने निवेदन फाराम(नयाँ)
2 विज्ञहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धि सुचना विज्ञहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धि सुचना (मितिः २०७८।०६।१६)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !