Recruitment / Open
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते) खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !