Recruitment / Open
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 कोभिड स्वघोषणा फाराम कोभिड स्वघोषणा फाराम(Self Declaration From)
2 खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०३।३१
3 खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते) खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते)
4 खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सुचना रिक्त विभिन्न तहका विभिन्न पदहरूको लागि खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्तिकाे लागि आवेदन फाराम भर्ने सुचना (प्रकाशित मिति : २०७६/०३/१३)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !