Recruitment / Open
>> परीक्षा कार्यक्रम
S.N. Heading Notice Description Status
1 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (बागमती) मिति २०८०।०७।२४ गते प्रकाशित विज्ञापनको बागमती प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतको परिक्षा भवन कायम गरेको सूचना
2 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मधेश) मिति २०८०।०७।२४ गते प्रकाशित विज्ञापनको मधेश प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतको परिक्षा भवन कायम गरेको सूचना
3 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (कर्णाली) मिति २०८०।०७।२४ गते प्रकाशित विज्ञापनको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतको परिक्षा भवन कायम गरेको सूचना
4 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (गण्डकी) मिति २०८०।०७।२४ गते प्रकाशित विज्ञापनको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतको परिक्षा भवन कायम गरेको सूचना
5 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सुदूरपश्‍चिम) मिति २०८०।०७।२४ गते प्रकाशित विज्ञापनको सुदूरपश्‍चिम प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतको परिक्षा भवन कायम गरेको सूचना
6 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (कोशी) मिति २०८०।०७।२४ गते प्रकाशित विज्ञापनको कोशी प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतको परिक्षा भवन कायम गरेको सूचना
7 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (लुम्बिनी) मिति २०८०।०७।२४ गते प्रकाशित विज्ञापनको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतको परिक्षा भवन कायम गरेको सूचना
8 खुलातर्फको (अधिकृतस्तर) तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धमा २०८०।०७।२४ गते प्रकाशित बिज्ञापनको परीक्षा कार्यक्रमको लोक सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित परीक्षा केन्द्र सम्बन्धमा
9 २०८०।०७।२४ गते प्रकाशित बिज्ञापनको परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको विभिन्न पदहरुको लोक सेवा आयोगबाट लिइने लिखित परीक्षा को परीक्षा कार्यक्रम
10 सूचना मिति २०८०।०९।०९ मा प्रकाशित अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रमका सम्बन्धमा
11 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना तह ४, तह ३ प्राविधिक सेवा तर्फका सबै क्षेत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ताको परीक्षा कार्यक्रम
12 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना तह ४ प्रशासन सेवा प्रशासन सेवा तर्फका सिनियर मिटर रिडर र सहायक लेखापाल पदका सबै क्षेत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ताको परीक्षा कार्यक्रम
13 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना तह ५, प्रशासन तथा प्राविधिक सेवा तर्फका विभिन्न पदहरुको सबै क्षेत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ताको परीक्षा मिति र समय
14 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन एवं अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना(तह ७ र ६) मिति २०७९।०५।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन एवं अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना(तह ७ र ६ प्रकाशित मितिः २०८०।०४।२३)
15 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन एवं अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन एवं अन्तर्वार्ता सम्वन्धी कार्यक्रम (मिति २०७९।०५।३१ गते प्रकाशित आ.प्र. तथा खुला प्रतियोगिता तर्फ)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !