BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 hours ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने चारदोबाटो कोरियण हस्पिटल नजिक रहेको TR बन्द गरी लाईन मर्मत... कार्यको लागि मिती 2079-08-13 12:00 देखी 2079-08-13 01:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान चारदोबाटो .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 hours ago
Balambu Sub DC को सतुङल फिडर अन्तर्गत पर्ने कन्चन गेट, बोसीगाउमा transformer upgrading कार्यको लागि मिती 2079-08-13 11:30 देखी 2079-08-13 12:30 सम्म उक्त फिडर हिराभट्टाको सेसु अफमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 hours ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने राधेराधे ड्राइभिङ सेन्टर नजिक रहेको 200 KVA TR बन्द गरी,उक्त एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-08-13 11:00 देखी 2079-08-13 02:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TRअन्तर्गत वितरित स्थान राधेराधे ड्राइभिङ सेन्टर क्षेत्रहरुको ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने अमर हल नजिक रहेको 100 KVA TR बन्द गरी उक्त , एरियामा .मर्मत... कार्यको लागि मिती 2079-08-12 01:00 देखी 2079-08-12 05:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान अमरहल ..क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Pulchowk Distribution Center को बागमती फिडर अन्तर्गत पर्ने सानेपा राम मन्दिर, गुसिंगाल, एडभांस कलेज, लीला घर, अमरावती, सानेपा ,मोड, रेडियंट स्कुल एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-08-11 11:00 देखी 2079-08-11 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Dhangadi Distribution Center को Attriya To Dhangadhi (33 KV Line) फिडर अन्तर्गत पर्ने धनगढी सवस्टेशनबाट प्रशारित सबै विद्युत लाईन, ३३ के‍.भी. तल लत्रेकाे तारकाे उचाई बढाउने कार्यको लागि मिती 2079-08-10 10:00 देखी 2079-08-10 13:00 सम्म धनगढी सवस्टेशन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले धनगढी सवस्टेशनबाट प्रशारित सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Bhaktapur Distribution Center को ब्रिक फिडर अन्तर्गत पर्ने दुधपाटि, नस्माना, इटाछे, बाराही मन्दिर, चासुखेल,ईनाचो,दतातय,सुकुलढोका,राममनदिर ,बशगोपाल एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-08-09 15:00 देखी 2079-08-09 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Bhaktapur Distribution Center को सुर्यविनायक फिडर अन्तर्गत पर्ने Cancer हस्पिटल, सल्लाघारी, कटुन्जे, सुर्यविनायक, सिपाडोल, गणेश मन्दिर एरियामा .HT load sshift ... कार्यको लागि मिती 2079-08-09 14:30 देखी 2079-08-09 15:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने चारदोबाटो कोरियण हस्पिटल नजिक रहेको TR बन्द गरी लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-08-09 03:30 देखी 2079-08-09 04:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान चारदोबाटो ... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Thimi Distribution Center को ईमाडोल फिडर फिडर अन्तर्गत पर्ने लोकन्थलि ,राममन्दिर,खानेपानि,मनोहरा एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-08-09 03:00 देखी 2079-08-09 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Pulchowk Distribution Center को बागमती फिडर अन्तर्गत पर्ने राम मन्दिर एरियामा HT लाईन upgrading गर्ने कार्यको लागि मिती 2079-08-07 11:00 देखी 2079-08-07 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु सानेपा राम मन्दिर, गुसिंगाल, एडभांस कलेज, लीला घर, अमरावती, सानेपा ,मोड, रेडियंट स्कुल एरिया लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Thimi Distribution Center को बोडे खानेपानी फिडर पर्ने Saraswatikhel, Budha मन्दिर नजिक तार चुडिएकोले उक्त एरियामा रहेको 100 KVA TR बन्द गरी लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-08-07 10:00 देखी 2079-08-07 11:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थान सरस्वतीखेल बुद्द मन्दिर .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने निकोसेरा ढुङगेधारा नजिक रहेको TR बन्द गरी मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-08-05 01:00 देखी 2079-08-05 02:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान nikosera ढुङगेधारा .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने निकोसेरा ढुङगेधारा नजिक एरियामा ..लाईन मर्मत.. कार्यको लागि मिती 2079-08-03 11:00 देखी 2079-08-03 04:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान निकोसेरा .ढुङगेधारा... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Budanilkantha Sub DC को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने हात्तीगौडा, एरियामा ..Conductor Upgrading.. कार्यको लागि मिती 2079-08-02 11:00 देखी 2079-08-02 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .hattigauda , bhangal , hepali , dhapasi... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने सानोठिमी ब्यारेक बाट सेक्सन काटीँ ,लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-08-01 10:30 देखी 2079-08-01 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु सानोठिमी ,गठ्ठाघर,लोकन्थली,तेर्साटार ,चारदोबाटो,धुन्चेपाखा,दिव्यश्वरी .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने सानो ठिमी ब्यारेक बाट 11 KV लाईन को सेक्सन लाईजर काटी सानोठिमी कलेज नजिक सेक्सन लाईजर Switch जडान , .... कार्यको लागि मिती 2079-07-30 10:00 देखी 2079-07-30 11:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु सानोठिमी ,दिव्यश्वरी,धुन्चेपाखा,तेर्साटार,लोकन्थली .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Thimi Distribution Center को ईमाडोल फिडर फिडर अन्तर्गत पर्ने चारदोबाटो साझा पेट्रोल पम्म नजिक सेक्सन लाईजर Switch जडान .... कार्यको लागि मिती 2079-07-30 03:30 देखी 2079-07-30 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लोकन्थली ,राममन्दिर ,खानेपानी ,मनोहरा.... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने बालकोट ऊ शान्ती नजिक रहेको 100 KVA TR बन्द गरी उक्त एरियामा ..लाइन मर्मत.. कार्यको लागि मिती 2079-07-30 03:00 देखी 2079-07-30 04:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाइन अन्तर्गत वितरित स्थान बालकोट ऊ शान्ती .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Maharajgunj Distribution Center को तारेभीर फिडर अन्तर्गत पर्ने Tarevir एरियामा under ground cable raising कार्यको लागि मिती 2079-07-29 11:00 देखी 2079-07-29 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !