News / Notice
२०७५ पुस महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरूकाे विवरण
2018-07-20 00:00:00

मिति २०७४/१२/१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल पुस महिनामा अनिवार्य अवकास हुने कर्मचारीहरुको विवरण


मिटर नामसारीको सुचना (काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालय)
2018-07-18 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तपसिलमा लेखिए बमोजिमका वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित संस्था वा व्यक्तिहरुका नाममा मिटर नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदाबी भएमा प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


पदस्थापना गरिएको सम्बन्धमा - अन्तरिक
2018-07-17 00:00:00

मिति २०७५/०३/२९ को निर्णयानुसार अन्तरिक प्रतियोगिताबाट निम्नानुसारको तह र पदमा सफल भएका कर्मचारीहरुलाई निम्न कार्यालयमा पदस्थापना गरिएको छ |


पदस्थापना गरिएको सम्बन्धमा - खुल्ला
2018-07-17 00:00:00

मिति २०७५/०३/२९ को निर्णयानुसार खुल्ला प्रतियोगिताबाट निम्नानुसारको तह र पदमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई निम्न कार्यालयमा पदस्थापना गरिएको छ |


मिटर नामसारीको सुचना (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)
2018-07-14 00:00:00

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत नेपालगंज वितरण केन्द्र्रमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा मिटर नामसारी गरीपाउ भनि निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदावी भएमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिन भित्र नेपालगंज वितरण केन्द वितरणमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


वोलपत्र स्वीकृतगर्ने आशयको सूचना
2018-07-11 00:00:00

यस कर्मचारी कल्याण महाशाखाबाट मिति २०७५ वैशाख २४ गते सोमबारका दिन गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सामुहिक दुर्घटना वीमा तथा औषधिउपचार वीमा गर्ने सम्वन्धि वोलपत्र सूचना नं HRD, EWD-2075/076-01 अनुसार रीतपुर्वक दर्ता भएका वोलपत्रहरुमध्ये श्री नेपाल ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाट पेस भएको रु.२,३५६१,११०।२३ (मु.अ.क. सहित) को वोलपत्र न्यूनतम मुल्यांकित एवं सारभुतरुपमा प्रभावग्राहि देखिन आएकोले स्वीकृतिको लागि छनोट भएको हुंदा ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ को विनियम १५६ र १५७ अनुसार सवै वोलपत्रदाताहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।


मिटर नामसारीको सुचना (हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौडा)
2018-07-10 00:00:00

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका तपसिलका बितरण केन्द्रका तपसिल बमोजिका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिषाउं भनि नियमानुसार नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हुंदा विद्युत मिटर नामसारी नहुनु पर्ने कुनै कारण भए वा कसैको हकदावी लाग्ने भएमा यो सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित बितरण केन्द्रहरुमा प्रमाण सहित लिखित ऊजुरी गर्नु हुन यसै सूचनाद्धारा सूचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियमानुसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्युत मिटर नामसारी हुन व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


मिटर नामसारीको सुचना (बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय)
2018-07-10 00:00:00

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्यूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिपाउ भनि नियमानूसार नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हूंदा विद्यूत मिटर नामसारी नहूनू पर्ने कूनै कारण भए वा कसैको हकदाबी लाग्ने भएमा यो सुचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित लिखित उजूरी गर्नू हून यसै सुचनाद्धारा सुचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको नियमानूसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्यूत मिटर नामसारी हूने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।


मिटर नामसारीको सुचना (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)
2018-07-04 00:00:00

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तुल्सीपुर वितरण केन्द्र र कोहलपुर वितरण केन्द्रमा निम्न लिखित व्यक्तिहरुको नाममा मिटर नामसारी गरीपाउ भनि निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदावी भएमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस)दिन भित्र संबन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहितउजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको माग बमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


२०७५ मंसिर महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरूकाे विवरण
2018-06-19 00:00:00

मिति २०७४/१२/१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल मंसिर महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरूकाे विवरण


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !