News / Notice
पदस्थापन गरिएको (अधिकृत स्तर) (२०७५/०८/२६) ।
2018-12-12 00:00:00

पदस्थापन गरिएको (अधिकृत स्तर) (२०७५/०८/२६) ।


पदस्थापन गरिएको (२०७५/०८/१९) ।
2018-12-05 00:00:00

पदस्थापन गरिएको (२०७५/०८/१९) ।


सरुवा गरिएको (२०७५/०८/१२) ।
2018-11-28 00:00:00

सरुवा गरिएको  ।


परिपत्र
2018-11-20 00:00:00

परिपत्र


मिति २०७५/०७/३० को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा ।
2018-11-17 00:00:00

मिति २०७५/०७/३० को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा ।


परिपत्र ।
2018-10-29 00:00:00

परिपत्र ।


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०७/०८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको तथा जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2018-10-26 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०७/०८ को निर्णयानुसार  सरुवा गरिएको तथा जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा


मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2018-10-24 00:00:00

मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयानुसार भएको सरुवा
2018-10-15 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयानुसार भएको सरुवा 


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२६ र २८ को निर्णयानुसार काज खटाइएको
2018-10-15 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२६ र २८ को निर्णयानुसार काज खटाइएको 


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !