News / Notice
म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा (कानुनी सल्लाहकारको रोस्टर अध्यावधिक गर्न)
2019-07-17 00:00:00

DAB/ DRB /Arbitration/ Expert Group र कानुन सल्लाहकारको रोस्टर अध्यावधिक गर्न


सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको तथा काज फिर्ता गरिएको सम्बन्धमा।
2019-07-16 00:00:00

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको तथा काज फिर्ता गरिएको सम्बन्धमा।


Centralised E-attendance Guidelines, 2075
2019-07-14 00:00:00

Centralised E-attendance Guidelines, 2075


केन्द्रिकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा
2019-07-14 00:00:00

केन्द्रिकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा


जानकारी सम्बन्धमा
2019-07-01 00:00:00

   


सञ्‍चालक समितिको निर्णय (नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा¸ शर्त विनियमावली¸ २०७५) सम्बन्धमा ।
2019-06-24 00:00:00

सञ्‍चालक समितिको निर्णय (नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा¸ शर्त विनियमावली¸ २०७५) सम्बन्धमा ।


सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज १-१२)
2019-06-16 00:00:00

सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज १-१२)


सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज १३-२४)
2019-06-16 00:00:00

सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज १३-२४)


सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज २५-३६)
2019-06-16 00:00:00

सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज २५-३६)


सच्चाईएको बारे।
2019-06-16 00:00:00

सच्चाईएको बारे।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !