News / Notice
नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा
2018-08-17 00:00:00

नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा


काठमाडेैां क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा
2018-08-16 00:00:00

काठमाडेैां क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा


मिटर नामसारीको सुचना (बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय)
2018-08-09 00:00:00

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्यूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिपाउ भनि नियमानूसार नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हूंदा विद्यूत मिटर नामसारी नहूनू पर्ने कूनै कारण भए वा कसैको हकदाबी लाग्ने भएमा यो सुचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित लिखित उजूरी गर्नू हून यसै सुचनाद्धारा सुचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको नियमानूसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्यूत मिटर नामसारी हूने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।


दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक लिन उपस्थित हुने सूचना
2018-08-09 00:00:00

दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक लिन उपस्थित हुने सूचना


ने.वि.प्रा. अन्तर्गतका कार्यालयहरुको आधिकारिक ईमेल ठेगाना ।
2018-08-06 00:00:00

ने.वि.प्रा. अन्तर्गतका कार्यालयहरुको आधिकारिक ईमेल ठेगाना सम्बन्धमा ।


Internship को लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
2018-08-05 00:00:00

Internship को लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 


मिटर नामसारीको सुचना (काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालय)
2018-07-27 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तपसिलमा लेखिए बमोजिमका वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित संस्था वा व्यक्तिहरुका नाममा मिटर नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदाबी भएमा प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


२०७५ पुस महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरूकाे विवरण
2018-07-20 00:00:00

मिति २०७४/१२/१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल पुस महिनामा अनिवार्य अवकास हुने कर्मचारीहरुको विवरण


मिटर नामसारीको सुचना (काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालय)
2018-07-18 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तपसिलमा लेखिए बमोजिमका वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित संस्था वा व्यक्तिहरुका नाममा मिटर नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदाबी भएमा प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


पदस्थापना गरिएको सम्बन्धमा - अन्तरिक
2018-07-17 00:00:00

मिति २०७५/०३/२९ को निर्णयानुसार अन्तरिक प्रतियोगिताबाट निम्नानुसारको तह र पदमा सफल भएका कर्मचारीहरुलाई निम्न कार्यालयमा पदस्थापना गरिएको छ |


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !