Publications / Reports
विज्ञहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना

  2022-08-29


विज्ञहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना


यम्फाफाँट देखि प्रस्तावित सराङ्गघाट (३३ के. भी.) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन

  2022-08-02


यम्फाफाँट देखि प्रस्तावित सराङ्गघाट (३३ के. भी.) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन


खैरेनीटार देखि प्रस्तावित घिरिङ्ग सवस्टेसनसम्मको (३३ के. भी.) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन

  2022-08-02


खैरेनीटार देखि प्रस्तावित घिरिङ्ग सवस्टेसनसम्मको (३३ के. भी.) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन


सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय)

  2022-08-01


सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय)


सूची दर्ता गराउने सम्बन्धमा (सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग)

  2022-07-19


सूची दर्ता गराउने सम्बन्धमा (सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग)


Cumulative Loss विवरण - २०७९ बैशाख सम्म

  2022-06-20


Cumulative Loss विवरण - २०७९ बैशाख सम्म


अमरज्योति ५४ औं अंक, २०७९ जेष्ठ

  2022-06-15


अमरज्योति ५४ औं अंक, २०७९ जेष्ठ


Gender Equality and Social Inclusion Strategy and Operational Guidelines 2020

  2022-05-30


Gender Equality and Social Inclusion Strategy and Operational Guidelines


अमरज्योति ५३ औं अंक

  2022-05-27


अमरज्योति ५३ औं अंक २०७८ फाल्गुण (पुर्व कर्मचारी विशेषांक)


Cumulative Loss विवरण - २०७८ चैत्र सम्म

  2022-05-20


Cumulative Loss विवरण - २०७८ चैत्र सम्म


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !