Publications / Reports
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES ) Asset Verification and Valuation in Nepal Electricity Authority

  2019-04-24


Name of Project: Power Sector Reform and Sustainable Hydropower Development Project Assignment Title: Asset Verification and Valuation in Nepal Electricity Authority Reference No.: PSRSHDP/CS/QCBS-01


लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (देविघाट जल बिधुत केन्द्र)

  2019-04-22


लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (देविघाट जल बिधुत केन्द्र)


अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Sankhuwasabha

  2019-04-19


अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Sankhuwasabha


अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Taplejung

  2019-04-19


अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Taplejung


PPA Details as of Chaitra, 2075

  2019-04-17


PPA Details as of Chaitra, 2075


बोलपत्र स्विकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना

  2019-04-08


बोलपत्र स्विकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना (सिन्धुली वितरण केन्द्र)


बोलपत्र स्विकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना

  2019-04-01


यस महाशाखाबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनानुसार बोलपत्र अनुसार पेश हुन आएका बोलपत्रहरुमध्ये तपसिल बमोजिमको बोलपत्रको छनौट गर्ने निर्णय भएकोले ने. वि. प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली 2068 (संसोधनसहित) को विनियम 156 को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


देवीघाट जल बिद्युत केन्द्रमा काटिएर राखिएका काठ तथा दाउराहरुको लिलाम बढाबढमा सिलबन्दी बोलपत्र

  2019-03-25


देवीघाट जल बिद्युत केन्द्रमा काटिएर राखिएका काठ तथा दाउराहरुको लिलाम बढाबढमा सिलबन्दी बोलपत्र प्रकृयाबाट बिक्रि सम्बन्धी सूचना


कुसाहा कटैया १३२ के भी प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रसारण लाईनको ROW

  2019-03-22


कुसाहा कटैया १३२ के भी प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रसारण लाईनको ROW (प्रसारण लाईनको बीच देखि दाँया बाँया ९/९ मीटर) क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरुको क्षेतिपुर्ति वितरण सम्बन्धमा


PPA Details

  2019-03-22


PPA Details


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !