Publications / Reports
सार्वजनिक लिलाम बढाबढको सूचना

  2023-07-17


सार्वजनिक लिलाम बढाबढको सूचना


मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

  2023-07-10


मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना


अमरज्योति साहित्यिक त्रैमासिक ५८ औं अंक, –२०८०

  2023-07-04


अमरज्योति साहित्यिक त्रैमासिक ५८ औं अंक,–२०८०


नयाँ बुटवल – लमही ४०० केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

  2023-05-15


नयाँ बुटवल – लमही ४०० केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना


अमरज्योति साहित्यिक त्रैमासिक ५७ औं अंक, फागुन–२०७९

  2023-04-25


अमरज्योति साहित्यिक त्रैमासिक ५७ औं अंक, फागुन–२०७९


Resettlement Action Plan (Marsyangdi Corridor)

  2023-04-24


Resettlement Action Plan (Marsyangdi Corridor)


Stakeholder Engagement Plan (Marsyangdi Corridor)

  2023-04-24


Stakeholder Engagement Plan (Marsyangdi Corridor)


Resettlement Action plan (RAP) of Upper Arun Hydro-electric Project

  2023-03-28


UAHEP-RAP-Final _PA REV final 25 Feb 2023


MCTLP CIA_final Report February_2023

  2023-03-26


MCTLP CIA_final Report February_2023


MCTLP BIA final Report February_2023

  2023-03-26


MCTLP BIA final Report February_2023


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !