Recruitment/Open

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (बुटवल क्षेत्र) ०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (बुटवल क्षेत्र) ।
2 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (काठमाडौ क्षेत्र) ०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (काठमाडौ क्षेत्र) ।
3 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (जनकपुर क्षेत्र) २०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (जनकपुर क्षेत्र) ।
4 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (नेपालगंज क्षेत्र) ०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (नेपालगंज क्षेत्र) ।
5 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (हेटौँडा क्षेत्र) ०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (हेटौँडा क्षेत्र) ।
6 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (बिराटनगर क्षेत्र) २०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (बिराटनगर क्षेत्र) ।
7 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (अत्तरिया क्षेत्र) २०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (अत्तरिया क्षेत्र) ।
8 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पोखरा क्षेत्र) २०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पोखरा क्षेत्र) ।
9 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना लोक सेवा आयोगबाट संचालन हुने अधिकृत स्तरका विभिन्नपहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
10 गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा सूधार परीक्षा मितिको साल २०७४ हुनुपर्नेमा गोरखापत्रमा अन्यथा हुन गएकोले सच्याइएको छ ।
11 खुला प्रतियोगिताको परीक्षा कार्यक्रम मिति २०७३/०९/२७ गते प्रकाशित विज्ञापनमा उल्लेखित पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम ।