Recruitment / Internal
>> नतिजाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट २०७६।०३।१३ मा प्रकाशित निम्नानुसारका बढुवा सूचना नं./विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।०५।२९)
2 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट २०७६।०३।१३ मा प्रकाशित निम्नानुसारका बढुवा सूचना नं./विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।०५।२५)
3 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्रशासन सेवा (मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर -मिति २०७७।०२।१८)
4 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल,सिभिल र मेकानिकल-मिति २०७७।०२।१६)
5 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्रशासन सेवा (सहायक कम्प्युटर अधिकृत,सहायक प्रशासकिय अधिकृत र सहायक लेखा अधिकृत -मिति २०७७।०२।१५)
6 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल,सिभिल र मेकानिकल-मिति २०७७।०२।१४)
7 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्रशासन सेवा (प्रशासकिय अधिकृत र लेखा अधिकृत -मिति २०७७।०२।१३)
8 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल,सिभिल र जियोलोजी-मिति २०७७।०२।०९)
9 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्रशासन सेवा (प्रशासन,लेखा र अर्थशास्त्र-मिति २०७७।०२।०८)
10 कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा तह ९ प्राविधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्राबिधिक सेवा (मेकानिकल,सिभिल,सर्भे र वातावरण-मिति २०७७।०२।०२)
11 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल-मिति २०७७।०२।०१)
12 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन बढुवा तह ९ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन बढुवा तह ९ प्रशासन सेवा (मिति २०७७।०१।३१)
13 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्राबिधिक सेवा (२०७७।०१।३०)
14 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्रशासन सेवा (मिति २०७७।०१।२९)
15 कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा, तह ११ प्राविधिक सेवा प्राविधिक सेवा, तह ११ काे कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७७।०१।२८
16 कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा, तह ११ प्रशासन सेवा प्रशासन सेवा, तह ११ काे कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७७।०१।२८
17 Syllabus (Level-8, 9 & 10) मिति २०७४।०८।०१ भन्दा अघि प्रकाशीत बिज्ञापन अनुसारका आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि मात्र ।
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !