Recruitment / Internal
>> नतिजाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्रशासन सेवा (मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर -मिति २०७७।०२।१८)
2 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल,सिभिल र मेकानिकल-मिति २०७७।०२।१६)
3 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्रशासन सेवा (सहायक कम्प्युटर अधिकृत,सहायक प्रशासकिय अधिकृत र सहायक लेखा अधिकृत -मिति २०७७।०२।१५)
4 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल,सिभिल र मेकानिकल-मिति २०७७।०२।१४)
5 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्रशासन सेवा (प्रशासकिय अधिकृत र लेखा अधिकृत -मिति २०७७।०२।१३)
6 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल,सिभिल र जियोलोजी-मिति २०७७।०२।०९)
7 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्रशासन सेवा (प्रशासन,लेखा र अर्थशास्त्र-मिति २०७७।०२।०८)
8 कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा तह ९ प्राविधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्राबिधिक सेवा (मेकानिकल,सिभिल,सर्भे र वातावरण-मिति २०७७।०२।०२)
9 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल-मिति २०७७।०२।०१)
10 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन बढुवा तह ९ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन बढुवा तह ९ प्रशासन सेवा (मिति २०७७।०१।३१)
11 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्राबिधिक सेवा (२०७७।०१।३०)
12 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्रशासन सेवा (मिति २०७७।०१।२९)
13 कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा, तह ११ प्राविधिक सेवा प्राविधिक सेवा, तह ११ काे कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७७।०१।२८
14 कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा, तह ११ प्रशासन सेवा प्रशासन सेवा, तह ११ काे कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७७।०१।२८
15 Syllabus (Level-8, 9 & 10) मिति २०७४।०८।०१ भन्दा अघि प्रकाशीत बिज्ञापन अनुसारका आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि मात्र ।
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !