Recruitment / Internal
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 कोभिड स्वघोषणा फाराम कोभिड स्वघोषणा फाराम(Self Declaration From)
2 खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०३।३१
3 कार्यसम्पादन मुल्या‌ंकन सम्बन्धि पदपूर्ति बिभागको जरुरी सूचना आ‍.व.२०७७।७८ को कार्यसम्पादन मुल्या‌ंकन सम्बन्धि पदपूर्ति बिभागको सूचना (२०७८।०३।३१)
4 पदपूर्ति विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना-२०७७।०५।१० कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम बुझाउने सम्वन्धी पदपूर्ति विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना-२०७७।०५।१०
5 बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते) बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते)
6 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !