Recruitment / Internal
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ र खुलातर्फको अधिकृतस्तरका विभिन्न पदको लिखित परिक्षाको परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना(२०७६।०७।०४)
2 उमेद्वारहरुको स्वीकृत नामावली (आन्तरिक) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि आवेदन दिने उमेद्वारहरुको स्वीकृत नामावली (२०७६-६-१६)
3 उमेद्वारहरुको अस्वीकृत नामावली (आन्तरिक) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि आवेदन दिने उमेद्वारहरुको अस्वीकृत नामावली (२०७६-६-१६)
4 स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फका उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (२०७६/०६/१६)
5 अत्यन्त जरुरी सुचना बढुवाका लागि थप बिवरण पेश गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना
6 अन्तरिम आदेश सम्बन्धि सूचना-२०७६।०३।२५ सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०७६।०३।२२ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश सम्बन्धि सूचना ।
7 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाकाे सूचना जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा सम्बन्धि सूचना–२०७६।०३।१३
8 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना-(२०७६।०३।१३)
9 कार्यसम्पादन मुल्यांकन फाराम वारे... कार्यसम्पादन मुल्यांकन फाराम वारे...(२०७६।०३।१०)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !