Publications / Reports
जोखिम समुदाय विकास योजना प्रतिवेदन

  2014-04-25


जोखिम समुदाय विकास योजना प्रतिवेदन वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग खरिपाटी, भक्तपुर


प्रभाव न्यूनिकरण तथा अभिवृद्धिका उपायहरु

  2014-04-25


प्रभाव न्यूनिकरण तथा अभिवृद्धिका उपायहरु


Draft TOR for the ESIA & CIA study of Upper Arun HEP & Ikhuwa Khola HEP

  2014-04-22


Public Consultation Meeting
Upper Arun and Ikhuwa Khola Hydroelectric Projects
at Hotel Radisson, Kathmandu on April 30, 2014
Your comments and suggestions are welcome at
upperarun@nea.org.np


Internal Audit Department

  2014-02-14


Internal Audit Format


मौजुदा सुची दर्ता गराउने वारेको सूचना, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग

  2014-01-16


नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरुको तपसिल वमोजिमका कार्यहरुको लागि आ.व. ०७०।०७१ को निमित ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ (९१) तथा सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३० (६) वमोजिम मौजुदा सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ


आ.व.२०७०।०७१ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण

  2014-01-03


वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय र काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको लागि आ.व.२०७०।०७१ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण


सामाजिक प्रभाव मुल्याङ्कन (SIA) ¬प्रतिवेदन

  2013-09-11


सामाजिक प्रभाव मुल्याङ्कन (SIA) ¬प्रतिवेदन


पुनर्रवास कार्य योजना (RAP) प्रतिवेदन

  2013-09-11


पुनर्रवास कार्य योजना (RAP) प्रतिवेदनको शारंस


जोखीम समुदाय विकाश योजना (VCDP) प्रतिवेदन

  2013-09-11


जोखीम समुदाय विकाश योजना (VCDP) प्रतिवेदनको शारंस


Vidyut Halfyearly Year 24 Issue1

  2013-09-01


Vidyut Halfyearly Year 24 Issue1


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !