Latest Updates

  • बिधुत चुहावट सम्बन्धि सूचनाको लागि टोल फ्री नम्बर १६६००१३०३०३
  • नो-लाईट नम्वरहरु (No Light numbers) – View
  • Contact Information of DCS – View
  • बाँकी बक्यौता महसुल बुझाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना – View
NEA

Nepal Electricity Authority (NEA) was created on August 16, 1985 (Bhadra 1, 2042) under the Nepal Electricity Authority Act. 1984, through the merger of the Department of Electricity of Ministry of Water Resources, Nepal Electricity Corporation and related Development Boards.
To remedy the inherent weakness associated with these fragmented electricity organizations with overlapping and duplication of works, merger of this individual organisation became necessary to achieve efficiency and reliable service.

The primary objective of NEA is to generate, transmit and distribute adequate, reliable and affordable power by planning, constructing, operating and maintaining all generation, transmission and distribution facilities in Nepal's power system both interconnected and isolated.

Read More

  Notice Board

परिपत्र ।

परिपत्र ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०७/०८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको तथा जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०७/०८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको तथा जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा

मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयानुसार भएको सरुवा

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयानुसार भएको सरुवा

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२६ र २८ को निर्णयानुसार काज खटाइएको

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२६ र २८ को निर्णयानुसार काज खटाइएको
Read More

Spokes Person

Mr. Prabal Adhikari

Information Person

Mrs. Lila Aryal

Nodal Officer

Mrs. Shova Paudel


  Media Center

ENVIRONMENTAL AND SOCIALMANAGEMENT PLAN OF SUPPLY AND INSTALLATION OF DISTRIBUTION PROJECTS (33KV TRANSMISSION LINE) UNDER THE GRID SOLAR AND ENERGY EFFICIECY PROJECT VOLUME II
The proposed Supply and Installation of Distribution Projects (SIDP) seeks to find solutions to redress the poor supply conditions in NEA’s distributi...
सुची दर्ता विवरण आ. ब. २०७५/०७६
सुची दर्ता विवरण आ. ब. २०७५/०७६
विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २९ अंक १ २०७५ भाद्र
विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २९ अंक १ २०७५ भाद्र
काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिल्बन्धि दरभाउपत्र ( दरभाउपत्र नं 075/76 -DHA-Q01)
काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिल्बन्धि दरभाउपत्र
ENVIRONMENTAL AND SOCiALMANAGEMENT PLAN OF SUPPLY AND INSTALLATION OF DISTRIBUTION PROJECTS (33KV SUBSTAT10NS)
The proposed Supply and lnstallation of Distribution Projects (SIDP) seeks to find solutions to redress the poor supply conditions in NEA's distributi...
Read More
मिटर नामसारी फारम
मिटर नामसारी फारम
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
आयोजना सामाजिक प्रभाव
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना सामाजिक प्रभाव मूंल्याकनको कार्यकारी सांरस
Read More