Latest Updates

  • नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सुचना – View
  • नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सुचना – View
  • बिधुत चुहावट सम्बन्धि सूचनाको लागि टोल फ्री नम्बर १६६००१३०३०३
  • नो-लाईट नम्वरहरु (No Light numbers) – View
  • बाँकी बक्यौता महसुल बुझाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना – View
NEA

Nepal Electricity Authority (NEA) was created on August 16, 1985 (Bhadra 1, 2042) under the Nepal Electricity Authority Act. 1984, through the merger of the Department of Electricity of Ministry of Water Resources, Nepal Electricity Corporation and related Development Boards.
To remedy the inherent weakness associated with these fragmented electricity organizations with overlapping and duplication of works, merger of this individual organisation became necessary to achieve efficiency and reliable service.

The primary objective of NEA is to generate, transmit and distribute adequate, reliable and affordable power by planning, constructing, operating and maintaining all generation, transmission and distribution facilities in Nepal's power system both interconnected and isolated.

Read More

  Notice Board

अनिवार्य अवकास हुने कर्मचारीहरुको विवरण

मिति २०७४/१२/१९ को निर्णय अनुसार २०७५ साल कार्तिक महिनामा अनिवार्य अवकास हुने कर्मचारीहरुको विवरण

मिटर नामसारीको सुचना (हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौडा)

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका तपसिलका बितरण केन्द्रका तपसिल बमोजिका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी...

स्थाई नियुक्ति तथा पदस्थापना सम्बन्धमा

खुल्ला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भएका निम्न बमोजिमका उम्मेदवारहरुलाई मिति २०७५/०१/२१ गतेको निर्णयानुसार निम्नानुसारको कार्यालमा पदस्थापना गरी स्थाई नियुक...

विद्यूत मिटर नामसारी सम्वन्धीको सुचना (बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय)

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका हकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्यूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिपा...

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तुल्सीपुर वितरण केन्द्रमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा मिटर नामसारी गरीपाउ भनि निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको...
Read More

Spokes Person

Mr. Prabal Adhikari

Information Person

Information Person

Nodal Officer

Mrs. Shova Paudel


  Media Center

लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना
नेपाल बिधुत प्राधिकरण, केन्द्रिय भण्डार तथा कार्यालय परिसर भित्र रहेका कार्यालयको काममा नआउने टुट फुट भै बेकम्मा भएका जिन्सी सामानहरु जे जस्तो अवस्थाम...
ENVIRONMENTAL AND SOCIALMANAGEMENT PLAN OF GRID TIED SOLAR POWER PROJECT, BLOCK NO. 2, NUWAKOT (8.3MW)
The project site Block No 2; Staff Quarter and Forebay area of Devighat powerhouse (PH), is selected for installation of PV solar farmhouse with a cap...
ENVIRONMENTAL AND SOCIALMANAGEMENT PLAN OF GRID TIED SOLAR POWER PROJECT, BLOCK NO. 3, NUWAKOT (3.5MW)
The project site Block No 3; Workshop area and Area behind Trishuli Powerhouse (PH), is selected for installation of PV solar farmhouse with a capacit...
PPA details
PPA details
Foreign Currency PPA Template
This template is applicable to all foreign currency denominated PPAs for the RoR hydropower projects above 100 MW subject to the Project Development A...
Read More
मिटर नामसारी फारम
मिटर नामसारी फारम
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
आयोजना सामाजिक प्रभाव
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना सामाजिक प्रभाव मूंल्याकनको कार्यकारी सांरस
Read More