गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पोखरा

News / Notices
मिटर नामसारीको सूचना - म्याग्दी वितरण केन्द्र
2020-10-05 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - लेखनाथ वितरण केन्द्र
2020-08-19 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - पोखरा वितरण केन्द्र, वाग्लुङ्ग वितरण केन्द्र
2020-08-10 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना : स्याङ्गजा वितरण केन्द्र, कावासोती वितरण केन्द्र
2020-07-02 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - म्याग्दी वितरण केन्द्र
2020-02-26 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - पोखरा वितरण केन्द्र
2020-01-13 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - कावासोती वितरण केन्द्र, पोखरा वितरण केन्द्र, लेखनाथ वितरण केन्द्र, म्याग्दी वितरण केन्द्र
2020-01-08 00:00:00


नपेाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ र ५ का अप्राववधिक पदहरुमा संयुक्त परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूलाई विशेषसूचना
2019-11-07 00:00:00


लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति 2076/03/13 गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2019-11-03 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - पोखरा वितरण केन्द्र, लेखनाथ वितरण केन्द्र, पर्वत वितरण केन्द्र, कावासोती वितरण केन्द्र, म्याग्दी वितरण केन्द्र, तनहुँ वितरण केन्द्र र वाग्लुङ्ग वितरण केन्द्र
2019-10-03 00:00:00


खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षा सहायक लेखापाल तह ४ काे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
2019-10-03 00:00:00


खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षा लेखापाल तह ५ काे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
2019-10-03 00:00:00


खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षा सिभिल फोरमेन तह ४ काे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
2019-10-03 00:00:00


खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षा सिभिल सुपरभाइजर तह ५ काे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
2019-10-03 00:00:00


खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षा इले‍क्ट्रिकल फोरमेन तह ४ काे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
2019-10-03 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !