गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पोखरा

News / Notices
नामसारीको सूचना :कावासोती , पर्वत, तनहुँ र लामजुंग वितरण केन्द्र ।
2081-03-24 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - पोखरा वितरण केन्द्र , लेखानाथ र स्याङ्जा वितरण केन्द्र ।
2081-02-02 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - कावासाेती वितरण केन्द्र , म्याग्दी र लमजुङ वितरण केन्द्र ।
2081-01-24 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - कावासाेती वितरण केन्द्र , म्याग्दी र पर्वत वितरण केन्द्र ।
2080-12-02 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना -Baglung,Lamjung,Syangja& pokhara distribution center ।
2080-11-21 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - कावासाेती वितरण केन्द्र , म्याग्दी वितरण केन्द्र ।
2080-10-21 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - लमजुङ वितरण केन्द्र र लेखनाथ वितरण केन्द्र
2080-09-18 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - म्याग्दी वितरण केन्द्र र स्याड.जा वितरण केन्द्र
2080-09-04 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - पोखरा वितरण केन्द्र र तनहुँ वितरण केन्द्र
2080-08-19 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - कावासाेती वितरण केन्द्र,lamjung वितरण केन्द्र
2080-06-24 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - कावासाेती वितरण केन्द्र,म्याग्दी वितरण केन्द्र
2080-05-06 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - कावासाेती वितरण केन्द्र , स्याड.जा वितरण केन्द्र र पाेखरा वितरण केन्द्र।
2080-04-10 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - लेखनाथ वितरण केन्द्र ।
2080-03-11 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - म्याग्दी वितरण केन्द्र , स्याड.जा वितरण केन्द्र ,कावासाेती वितरण केन्द्र, लमजुड. वितरण केन्द्र र तनहुं वितरण केन्द्र।
2080-03-06 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - कावासाेती वितरण केन्द्र र म्याग्दी वितरण केन्द्र ।
2080-02-10 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !