गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पोखरा

News / Notices
खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षा मेकानिकल सुपरभाइजर तह ५ काे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
2019-10-03 00:00:00


खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षा मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर तह ५ काे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
2019-10-03 00:00:00


खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षा सिनियर मिटर रिडिङ्ग तह ४ काे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
2019-10-03 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - पोखरा वितरण केन्द्र, लेखनाथ वितरण केन्द्र, म्याग्दी वितरण केन्द्र र स्याङ्गजा वितरण केन्द्र
2019-05-22 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - पोखरा वितरण केन्द्र, लेखनाथ पोखरा वितरण केन्द्र र म्याग्दी पोखरा वितरण केन्द्र
2019-01-03 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !