लुम्बिनी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल

News / Notices
विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०८०/०४/१८)
2023-08-03 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०८०|०२ |०८)
2023-05-22 00:00:00


परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
2023-04-25 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७९|१२ |२३)
2023-04-06 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७९|०९ |०७)
2022-12-22 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७९/०६/२७)
2022-10-13 00:00:00


सरुवा सम्बन्धी सूचना (२०७९/०४/२९ )
2022-08-17 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७९|०२ |१७)
2022-05-31 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७८|११ |०५)
2022-02-17 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७८|०८ |०३)
2021-11-19 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७८|०५ |०३)
2021-08-19 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७८|०१ |०९)
2021-04-22 00:00:00


सरुवा सम्बन्धी सूचना २०७७/१०/२९
2021-02-11 00:00:00


मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७७/१०/१९)
2021-02-01 00:00:00


मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना -(2077/08/11)
2020-11-26 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !