Recruitment/Open

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 नियुक्ति-पत्र बुझ्‍न अाउने बारेको सूचना (२०७५/०६/१६) (प्रतिक्षा सूचीको उम्मेदवारहरु) नियुक्ति-पत्र बुझ्‍न अाउने बारेको सूचना (२०७५/०६/१६) (प्रतिक्षा सूचीको उम्मेदवारहरु)
2 नियुक्ति-पत्र बुझ्‍न अाउने बारेको सूचना (२०७५/०६/१६) (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट-करार) नियुक्ति-पत्र बुझ्‍न अाउने बारेको सूचना (२०७५/०६/१६) (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट-करार)
3 नोकरी तथा बैयक्तिक विवरण र गोपनीयताको सपथ ग्रहण फारम नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउँदा यो फारम अनिवार्य रुपमा भरी बुझाउनु पर्नेछ ।