Recruitment/Internal

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना-(२०७४।०८।०१)
2 जेष्ठता तथा का.स.मू र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाकाे विज्ञापन (२०७४।०८।०१) जेष्ठता तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बढुवा र कार्य क्षमता मूल्याङ्कन फाराम भर्ने सूचना(२०७४।०८।०१)
3 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना
4 सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना
5 सूचना जेष्ठता तथा का.स.मू र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाकाे विज्ञापन
6 सूचना आन्तरिक प्रतियोगीताको स्वीकृत नामावली तथा प्रवेश-पत्र लिन आउने वारे सूचना
7 अस्वीकृत नमावली २०७४।०४।०५ - बढुवा/फाराम अस्वीकृत भएका अावेदकहरूकाे नमावली
8 स्वीकृत नमावली २०७४।०४।०५ - आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दिने उम्मेदवारहरूकाे स्वीकृत नमावली
9 प्रश्नपत्रको ढाँचामा सामान्य हेरफेर सम्बन्धमा प्राविधिक सेवाका सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रश्नपत्रको ढाँचामा सामान्य हेरफेर गरिएको सूचना !
10 अन्तरवार्ता कार्यक्रमको मिति परिवर्तन गरिएको सूचना ! मिति २०७३ फाल्गुण १७ गतेका दिन हुनेअन्तरवार्ता कार्यक्रम पछाडि सारिएको सम्बन्धमा ।
11 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना २०७३।१०।२५- प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना ।
12 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना २०७३।१०।०५- प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, तह ९, उप प्रवन्धक पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना ।
13 आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन २०७३।०९।२७-आन्तरिक प्रतियोगिताको फाराम भर्ने सूचना !
14 जेष्ठता तथा का.स.मू र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाकाे विज्ञापन २०७३।०९।२७-जेष्ठता तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बढुवा र कार्य क्षमता मूल्याङ्कन फाराम भर्ने सूचना ।
15 बढुवाकाे लागि अावेदन फारम भर्ने सुचना २०७३।०६।१९- जेष्ठता तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन र कार्यक्षमता मुल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागि अावेदन फारम भर्ने सुचना ।
16 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति:२०७३/०४/२१)
17 स्वीकृत नमावली अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उमेदवारहरूकाे स्वीकृत नमावली (२०७३।०४।१६)
18 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति:२०७३/०२/२५)
19 अा.प्र. लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उमेदवारहरूकाे स्वीकृत नमावली अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उमेदवारहरूकाे स्वीकृत नमावली (२०७३/०२/२५)