Recruitment/Internal

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 Notice Notice
2 New Syllabus 2075 (परिमार्जित पाठ्यक्रम) मिति २०७४।०८।०१ मा प्रकाशित बिज्ञापन तथा साे भन्दा पछि प्रकाशित बिज्ञापन अनुसारका आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू याे परिमार्जित पाठ्यक्रम अनुसार हुनेछन्।
3 आवेदन फारम (नयाँ) बढुवाको आवेदन फारम (नयाँ)
4 Syllabus (Level 3 to 7) मिति २०७४।०८।०१ भन्दा अघि प्रकाशीत बिज्ञापन अनुसारका आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि मात्र ।
5 Syllabus (Level-8, 9 & 10) मिति २०७४।०८।०१ भन्दा अघि प्रकाशीत बिज्ञापन अनुसारका आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि मात्र ।
6 Exam Schedule Exam Schedule
7 Result Result