Padpurti

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "नियुक्तिपत्र - Recruitment

Last updated date : June 08, 2017

S.N. Heading Notice Description Status
1 २०७४/०२/२५ - नियुक्ति-पत्र बुझ्‍न अाउने मिति संशोधन गरिएको सूचना यस शाखाबाट मिति २०७४/०२/०५ मा यस वेबसाइटमा नियुक्ति-पत्र लिन आउने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा विशेष कारणवश उक्त सूचना रद्द गरिएको ब्यहोरा सबैमा जानकारी गराईन्छ । संशोधित सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा मिति २०७४/०२/२५ मा प्रकाशन गरिएको छ । New
2 २०७४/०२/०५ - नियुक्ति-पत्र बुझ्‍न अाउने बारेको सूचना तह ४ सहायक लेखापाल, तह ४ फोरमेन (ईलेक्ट्रकल/सिभिल) र तह ४ फोरमेन ड्राईभरमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्तिपत्र बुझ्‍न आउने बारेको सूचना । New
3 नोकरी तथा बैयक्तिक विवरण र गोपनीयताको सपथ ग्रहण फारम नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउँदा यो फारम अनिवार्य रुपमा भरी बुझाउनु पर्नेछ । New