Padpurti

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "Notice - Recruitment

Last updated date : June 09, 2017

S.N. Heading Notice Description Status
1 एकिकृत योग्यताक्रम प्रकाशित गरिएको । आ‍.व. २०६६/०६७ देखि २०६९/०७० सम्मका विज्ञापनबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उमेदवारहरुको एकिकृत योग्यताक्रम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ । New
2 प्रश्नपत्रको ढाँचामा सामान्य हेरफेर सम्बन्धमा प्राविधिक सेवाका सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रश्नपत्रको ढाँचामा सामान्य हेरफेर गरिएको सूचना ! New
3 अन्तरवार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना निर्वाचन आचार संहिताका कारण मिति २०७३।१२।०७ मा स्थगित भएका तह ३ इलेक्ट्रिसियन पदको अन्तरवार्ता तथा ड्राइभर पदको अन्तरवार्ता एवं प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन हुने बारेको सूचना !(२०७४।०१।१५) New
4 अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगीत गरिएको सूचना ! २०७३।१२।०७ देखि संचालन हुने इलेक्ट्रिसियन तथा ड्राइभर पदको अन्तरवार्ता स्थगीत भएको सम्बन्धमा । New
5 परीक्षा केन्द्र ( नेपालगंज क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम नेपालगंज क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
6 परीक्षा केन्द्र ( हेटौँडा क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम हेटौँडा क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
7 परीक्षा केन्द्र ( काठमाडौ क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम काठमाडौ क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
8 परीक्षा केन्द्र ( बुटवल क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम बुटवल क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
9 परीक्षा केन्द्र (अत्तरिया क्षेत्र) संशोधित २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम अत्तरिया क्षेत्रबाट तह ३ मिटर रिडर पदमा आवेदन गर्ने उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र । (लोक सेवा आयोगले मिति २०७३।१०।१३ मा तोकेको परीक्षा केन्द्रमा संशोधन भएको छ ।) New
10 परीक्षा केन्द्र ( पोखरा क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम पोखरा क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
11 परीक्षा केन्द्र (बिराटनगर क्षेत्र) संशोधित २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम बिराटनगर क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । (लोक सेवा आयोगले २०७३।१०।११ मा प्रकाशन गरेको सूचना संशोधन भएको छ ।) New
12 परीक्षा केन्द्र (जनकपुर क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम जनकपुर क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
13 परीक्षा केन्द्र (अत्तरिया क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम अत्तरिया क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
14 खुल्ला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली मिति २०७२।११।०८ को विज्ञापन अनुसारको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
Alphabetic order मा आफ्नो नाम हेरेर रोल नम्बर सहित प्रवेश पत्र लिन आउनु होला
अधिकृत स्तर
सहायक स्तर
१. विराटनगर क्षेत्र
२. जनकपुर क्षेत्र
३. हेटौडा क्षेत्र
४. काठमाण्डौ क्षेत्र
५. पोखरा क्षेत्र
६. बुटवल क्षेत्र
७. नेपालगञ्ज क्षेत्र
८. अत्तरिया क्षेत्र
New
15 खुला प्रतियोगिताको विज्ञापन २०७३।०९।२७-लोक सेवा आयोगबाट संचालन हुने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना ! New
16 स्थगित गरिएका अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना २०७३।०९।२१- तह ४, सहायक लेखापाल र फोरमेन(इलेक्ट्रिकल तथा सिभिल) पदको स्थगित गरिएका अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । New
17 खुला प्रतियोगिताको परीक्षा कार्यक्रम मिति २०७२।११।०८ को विज्ञापन अनुसारको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम । सहायक स्तरको परीक्षा केन्द्र लोकसेवा आयोगले पछि तोक्ने भएकोले प्राप्त भएपछि साइटमा प्रकाशित गरिनेछ । New
18 अन्तर्वाता कार्यक्रम संशाेधन गरिएकाे सूचना प्राविधिक सेवा, विविध समूह, सवारी चालक उपसमूह, ५ तह, सिनियर हेभी इक्विप्मेन्ट अपरेटर(क्रेन) पदकाे अन्तर्वाता कार्यक्रम संशाेधन गरिएकाे सूचना (प्रकाशित मितिः २०७३।५।७) New
19 कम्प्यूटर प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ! २०७३।०४।०३- कम्प्यूटर प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !! New
20 खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे अावेदन फारम भर्ने सुचना खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाको अावेदन फारम भर्ने सुचना (प्रकाशित मिति : २०७२/११/०९) New
21 खूला प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना खूला प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना: सहायकस्तर– २०७१।०५।२२ New