Padpurti

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "Notice - Recruitment

Last updated date : August 01, 2017

S.N. Heading Notice Description Status
1 खुल्ला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली मिति २०७३।०९।२७ को विज्ञापन अनुसारको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
Alphabetic order मा आफ्नो नाम हेरेर रोल नम्बर सहित प्रवेश पत्र लिन आउनु होला
अधिकृत स्तर
सहायक स्तर
१. विराटनगर क्षेत्र
२. जनकपुर क्षेत्र
३. हेटौडा क्षेत्र
४. काठमाण्डौ क्षेत्र
५. पोखरा क्षेत्र
६. बुटवल क्षेत्र
७. नेपालगञ्ज क्षेत्र
८. अत्तरिया क्षेत्र
New
2 खुला प्रतियोगिताको परीक्षा कार्यक्रम मिति २०७३/०९/२७ गते प्रकाशित विज्ञापनमा उल्लेखित पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम । New
3 एकिकृत योग्यताक्रम प्रकाशित गरिएको । आ‍.व. २०६६/०६७ देखि २०६९/०७० सम्मका विज्ञापनबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उमेदवारहरुको एकिकृत योग्यताक्रम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ । New
4 प्रश्नपत्रको ढाँचामा सामान्य हेरफेर सम्बन्धमा प्राविधिक सेवाका सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रश्नपत्रको ढाँचामा सामान्य हेरफेर गरिएको सूचना ! New
5 खुला प्रतियोगिताको विज्ञापन २०७३।०९।२७-लोक सेवा आयोगबाट संचालन हुने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना ! New
6 कम्प्यूटर प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ! २०७३।०४।०३- कम्प्यूटर प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !! New
7 खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे अावेदन फारम भर्ने सुचना खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाको अावेदन फारम भर्ने सुचना (प्रकाशित मिति : २०७२/११/०९) New