Padpurti

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "Notice - Recruitment

Last updated date : January 14, 2017

S.N. Heading Notice Description Status
1 खुल्ला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली मिति २०७२।११।०८ को विज्ञापन अनुसारको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
Alphabetic order मा आफ्नो नाम हेरेर रोल नम्बर सहित प्रवेश पत्र लिन आउनु होला
अधिकृत स्तर
सहायक स्तर
१. विराटनगर क्षेत्र
२. जनकपुर क्षेत्र
३. हेटौडा क्षेत्र
४. काठमाण्डौ क्षेत्र
५. पोखरा क्षेत्र
६. बुटवल क्षेत्र
७. नेपालगञ्ज क्षेत्र
८. अत्तरिया क्षेत्र
New
2 खुला प्रतियोगिताको विज्ञापन २०७३।०९।२७-लोक सेवा आयोगबाट संचालन हुने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना ! New
3 स्थगित गरिएका अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना २०७३।०९।२१- तह ४, सहायक लेखापाल र फोरमेन(इलेक्ट्रिकल तथा सिभिल) पदको स्थगित गरिएका अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । New
4 खुला प्रतियोगिताको परीक्षा कार्यक्रम मिति २०७२।११।०८ को विज्ञापन अनुसारको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम । सहायक स्तरको परीक्षा केन्द्र लोकसेवा आयोगले पछि तोक्ने भएकोले प्राप्त भएपछि साइटमा प्रकाशित गरिनेछ । New
5 अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगीत गरिएको सूचना ! तह ४ फोरमेन (इलेक्ट्रिकल तथा सिभिल) पदको मिति २०७३।०८।०१ देखि हुने पुर्व निर्धारित अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । New
6 अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगीत गरिएको सूचना ! तह ४ सहायक लेखापाल पदको पुर्व निर्धारित अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । New
7 अन्तर्वाता कार्यक्रम संशाेधन गरिएकाे सूचना प्राविधिक सेवा, विविध समूह, सवारी चालक उपसमूह, ५ तह, सिनियर हेभी इक्विप्मेन्ट अपरेटर(क्रेन) पदकाे अन्तर्वाता कार्यक्रम संशाेधन गरिएकाे सूचना (प्रकाशित मितिः २०७३।५।७) New
8 कम्प्यूटर प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ! २०७३।०४।०३- कम्प्यूटर प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !! New
9 खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे अावेदन फारम भर्ने सुचना खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाको अावेदन फारम भर्ने सुचना (प्रकाशित मिति : २०७२/११/०९) New
10 खूला प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना खूला प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना: सहायकस्तर– २०७१।०५।२२ New