Padpurti

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "Notice - Recruitment

Last updated date : February 13, 2017

S.N. Heading Notice Description Status
1 परीक्षा केन्द्र ( नेपालगंज क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम नेपालगंज क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
2 परीक्षा केन्द्र ( हेटौँडा क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम हेटौँडा क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
3 परीक्षा केन्द्र ( काठमाडौ क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम काठमाडौ क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
4 परीक्षा केन्द्र ( बुटवल क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम बुटवल क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
5 परीक्षा केन्द्र (अत्तरिया क्षेत्र) संशोधित २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम अत्तरिया क्षेत्रबाट तह ३ मिटर रिडर पदमा आवेदन गर्ने उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र । (लोक सेवा आयोगले मिति २०७३।१०।१३ मा तोकेको परीक्षा केन्द्रमा संशोधन भएको छ ।) New
6 परीक्षा केन्द्र ( पोखरा क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम पोखरा क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
7 परीक्षा केन्द्र (बिराटनगर क्षेत्र) संशोधित २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम बिराटनगर क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । (लोक सेवा आयोगले २०७३।१०।११ मा प्रकाशन गरेको सूचना संशोधन भएको छ ।) New
8 परीक्षा केन्द्र (जनकपुर क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम जनकपुर क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
9 परीक्षा केन्द्र (अत्तरिया क्षेत्र) २०७२/७३ मा आव्हान भएको विज्ञापन बमोजिम अत्तरिया क्षेत्रबाट सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा फाराम दर्ता गरेका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । New
10 खुल्ला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली मिति २०७२।११।०८ को विज्ञापन अनुसारको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
Alphabetic order मा आफ्नो नाम हेरेर रोल नम्बर सहित प्रवेश पत्र लिन आउनु होला
अधिकृत स्तर
सहायक स्तर
१. विराटनगर क्षेत्र
२. जनकपुर क्षेत्र
३. हेटौडा क्षेत्र
४. काठमाण्डौ क्षेत्र
५. पोखरा क्षेत्र
६. बुटवल क्षेत्र
७. नेपालगञ्ज क्षेत्र
८. अत्तरिया क्षेत्र
New
11 खुला प्रतियोगिताको विज्ञापन २०७३।०९।२७-लोक सेवा आयोगबाट संचालन हुने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना ! New
12 स्थगित गरिएका अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना २०७३।०९।२१- तह ४, सहायक लेखापाल र फोरमेन(इलेक्ट्रिकल तथा सिभिल) पदको स्थगित गरिएका अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । New
13 खुला प्रतियोगिताको परीक्षा कार्यक्रम मिति २०७२।११।०८ को विज्ञापन अनुसारको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम । सहायक स्तरको परीक्षा केन्द्र लोकसेवा आयोगले पछि तोक्ने भएकोले प्राप्त भएपछि साइटमा प्रकाशित गरिनेछ । New
14 अन्तर्वाता कार्यक्रम संशाेधन गरिएकाे सूचना प्राविधिक सेवा, विविध समूह, सवारी चालक उपसमूह, ५ तह, सिनियर हेभी इक्विप्मेन्ट अपरेटर(क्रेन) पदकाे अन्तर्वाता कार्यक्रम संशाेधन गरिएकाे सूचना (प्रकाशित मितिः २०७३।५।७) New
15 कम्प्यूटर प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ! २०७३।०४।०३- कम्प्यूटर प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !! New
16 खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे अावेदन फारम भर्ने सुचना खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाको अावेदन फारम भर्ने सुचना (प्रकाशित मिति : २०७२/११/०९) New
17 खूला प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना खूला प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना: सहायकस्तर– २०७१।०५।२२ New