Padpurti

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "Exam Schedule - Recruitment

Last updated date : December 10, 2016

S.N. Heading Notice Description Status
1 खुला प्रतियोगिताको परीक्षा कार्यक्रम मिति २०७२।११।०८ को विज्ञापन अनुसारको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम । सहायक स्तरको परीक्षा केन्द्र लोकसेवा आयोगले पछि तोक्ने भएकोले प्राप्त भएपछि साइटमा प्रकाशित गरिनेछ । New