Padpurti

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "Exam Schedule - Recruitment

Last updated date : July 20, 2017

S.N. Heading Notice Description Status
1 गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा सूधार परीक्षा मितिको साल २०७४ हुनुपर्नेमा गोरखापत्रमा अन्यथा हुन गएकोले सच्याइएको छ । New
2 खुला प्रतियोगिताको परीक्षा कार्यक्रम मिति २०७३/०९/२७ गते प्रकाशित विज्ञापनमा उल्लेखित पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम । New