Padpurti

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "Exam Schedule - Recruitment

Last updated date : April 30, 2017

S.N. Heading Notice Description Status
1 अन्तरवार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना निर्वाचन आचार संहिताका कारण मिति २०७३।१२।०७ मा स्थगित भएका तह ३ इलेक्ट्रिसियन पदको अन्तरवार्ता तथा ड्राइभर पदको अन्तरवार्ता एवं प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन हुने बारेको सूचना !(२०७४।०१।१५) New
2 खुला प्रतियोगिताको परीक्षा कार्यक्रम मिति २०७२।११।०८ को विज्ञापन अनुसारको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम । सहायक स्तरको परीक्षा केन्द्र लोकसेवा आयोगले पछि तोक्ने भएकोले प्राप्त भएपछि साइटमा प्रकाशित गरिनेछ । New