Padpurti

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "आवेदन फारम (नयाँ) - Promotion/Internal

Last updated date : July 10, 2015

S.N. Heading Notice Description Status
1 ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मूल्यांकन दरखास्त फाराम ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मूल्यांकन दरखास्त फाराम New
2 आन्तरिक प्रतियोगीताबाट हुने बढुवाको लागि दरखास्त फाराम (नयाँ) आन्तरिक प्रतियोगीताबाट हुने बढुवाको लागि दरखास्त फाराम (नयाँ) New