News/Notice


सरुवा/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

Updated Date : 03-09-2018

मिति २०७५/०५/१८ को निर्णयानुसार सरुवा/जिम्मेवारी तोकिएको बारे ।

83571794.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 31-08-2018

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका तपसिलका बितरण केन्द्रका तपसिल बमोजिका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिषाउं भनि नियमानुसार नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हुंदा विद्युत मिटर नामसारी नहुनु पर्ने कुनै कारण भए वा कसैको हकदावी लाग्ने भएमा यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित बितरण केन्द्रहरुमा प्रमाण सहित लिखित ऊजुरी गर्नु हुन यसै सूचनाद्धारा सूचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियमानुसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्युत मिटर नामसारी हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

22146126.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 29-08-2018

तल उल्लेखित वितरण्ँ केन्द्रको ग्रँहकको नाममा दर्ता रहेको विद्यूत मिटर दरखास्तवालाको नाममा नामसारी गर्न निवेदन पर्न आएको हूंदा सो मिटर नामसारी गर्दा कसैको हकदावी भएमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धीत वितरण्ँ केन्द्रमा गई दावी प्रमाणित गर्नू हून जानकारी गराईन्छ अन्यथा यसै सूचनाको आधारमा दरखास्तवालाको नाममा विद्यूत वितरण्ँ विनियमावली २०६९ अनूसार नामसारी भै जाने व्यहोरा जानकारीको लागि  यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

59878976.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 28-08-2018

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत घोराही वितरण केन्द्र र तुल्सीपुर वितरण केन्द्र्रमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा मिटर नामसारी गरीपाउ भनि निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदावी भएमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिन भित्र सम्बन्धित वितरणमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

11528557.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 26-08-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तपसिलमा लेखिए बमोजिमका वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित संस्था वा व्यक्तिहरुका नाममा मिटर नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदाबी भएमा प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

35399733.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 26-08-2018

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्र्तगतका निम्न लिखित ग्रहकहरुको विधूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुले नामसारीको लागी निवेदन दिनू भएकोले सो नामावलीमा कसैको हक दावी भएमा सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्वन्धीत वितरण केन्द्रमा उजूर गर्न आउनू होला म्याद भित्र उजूरी गर्न नआएमा ने.वि.प्रा.को नियमानूसार नामसारी भईजाने व्यहोरा सूचित गरिन्छ |

22833795.pdf

मिति २०७४/१२/१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल माघ महिनामा अनिवार्य अवकास हुने कर्मचारीहरुको विवरण

Updated Date : 22-08-2018

मिति २०७४/१२/१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल माघ महिनामा अनिवार्य अवकास हुने कर्मचारीहरुको विवरण

82661494.pdf

बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०७५।०४।३१ मा भएको सरुवा

Updated Date : 21-08-2018

 बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०७५।०४।३१ मा भएको सरुवा

67204999.pdf

निर्णय ईमेलमा पठाईएको बारे ।

Updated Date : 20-08-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७५/०४/२८ को ७७४ औं बैठकबाट वार्षिकोत्सव खर्च दिने लगायतका अन्य विषयमा भएका निर्णयहरु कार्यालयको ईमेलमा पठाईएको ब्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

99122410.jpg

पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०७५।०४।३१ मा भएको सरुवा

Updated Date : 19-08-2018

पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०७५।०४।३१ मा भएको सरुवा

86843634.pdf

अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३० मा भएको सरूवा

Updated Date : 18-08-2018

अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३० मा भएको सरूवा

23252118.pdf

हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३० मा भएको सरूवा

Updated Date : 18-08-2018

हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३० मा भएको सरूवा

67968381.PDF

बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा

Updated Date : 17-08-2018

बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा

19347870.pdf

नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा

Updated Date : 17-08-2018

नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा

79647236.PDF

काठमाडेैां क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा

Updated Date : 16-08-2018

काठमाडेैां क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा

14927246.pdf