Nepal Electricity Authority

Notice Board


शिलबन्दी दरभाउपत्रको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना
Updated on : 2073-01-07

यस तालिम केन्द्रबाट मिति २०७२/१२/१४ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सिभिल कार्यको दरभाउपत्रको सूचना अनुसार दरभाउपत्रहरु छनौट गर्ने निर्णय भएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ को विनियम १५६ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


काठ दाउरा लिलाम सम्बन्धी सूचना
Updated on : 2072-11-13

ने.वि.प्रा. तालिम केन्द्र परिसरमा रहेका पूराना काठ र दाउराहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७२/११/१३)


लिलाम सम्बन्धि सुचना
Updated on : 2072-11-04

तालिम केन्द्रमा रहेका IMT College का पुराना सामानहरुको लिलाम सम्बन्धि सूचना| (२०७२/११/०४)


AutoCAD and GIS Training
Updated on : 2072-11-02

Starts from 9th Falgun 2072 to 18th Falgun 2072 including SATURDAY.


33/11 KV SS Maintenance Training
Updated on : 2071-03-04

33/11 KV SS maintenance training is going to start from 8th Ashad for 7 working Days.


Canteen Quotation Notice
Updated on : 2071-03-01

Canteen Quotation Notice !!!!


Primavera P6 तालिम संचालन हुने बारे
Updated on : 2070-06-01

२०७०।०६।०६ देखि Primavera P6 तालिम संचालन हुने बारे


सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना
Updated on : 2070-05-01

सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना


सूचि दर्ता गर्ने सम्वन्धि सूचना
Updated on : 2070-03-18

ने.बि.प्रा. तालिम केन्द्रको सूचिमा दर्ता हुनको लागि सूचना ।


AUTOCAD and GIS Training
Updated on : 2070-02-21

AUTOCAD and GIS Training is going to conduct from 9th to 19th Ashad 2070.


TOD metre Training in Biratnagar and hetauda
Updated on : 2069-12-14

Training of TOD meter is going to run from 25th Chaitra in Biratnagar and from 2nd of baisakh in hetauda regional office


TOD metre Training in Butwal and Nepalgunj
Updated on : 2069-12-14

TOD metre training is going to run from 12th of Baisakh in Butwal and from 19th Baisakh in Nepalgunj Regional office


Training of TOD meter in Kharipati,Bhaktapur
Updated on : 2069-12-02

Training of TOD meter is going to run from 15th Chaitra in NEATC Kharipati for Kathmandu region.


Tender Notice
Updated on : 2069-10-07Sealed Quotation
Updated on : 2069-10-07

Construction of Vehicle Parking Shed, Supply of Desktop Computers


Training from Paush 22
Updated on : 2069-09-17

1) Basic Computer (office Package) 2) Basic Accounting package.


Training from Paush 3rd
Updated on : 2069-08-25

Now Running Training: Vehicle maintenance training for drivers


सूचना
Updated on : 2015-08-31

सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना


सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना
Updated on : 2015-08-10Training Center Training Schedule for 2072/073
Updated on : 2015-08-06

Date of the training may change under some unavoidable circumstances and will be updated before 15 days of the training.