Downloads


काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु

काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु


प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना

खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)


उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना

उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)


आयोजना सामाजिक प्रभाव

खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना सामाजिक प्रभाव मूंल्याकनको कार्यकारी सांरस


पुर्नवास कार्य योजना

खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना पुर्नवास कार्य योजना कार्यकारी सांरस


उत्पीडित समुदाय विकास योजना

खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना उत्पीडित समुदाय विकास योजना कार्यकारी सारांश


सुरक्षित बिद्युत बितरण निर्देशिका

सुरक्षित बिद्युत बितरण का लागी गरिनु पर्ने कार्य हरु सम्बन्धी निर्देशिका


Upper Trisuli-3A HEP

Brief Description of Project and Present Status.


Electricity Act 1992

Electricity Act 1992


Water Resource Act, 2049

Water Resource Act, 2049


Industrial Enterprise Act

Industrial Enterprise Act, 1992


Hydropower Dev Policy, 1992

Hydropower Development Policy, 1992